Journalføring

Ifølge “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler” skal fodterapeuter føre en journal, enten elektronisk eller på papir.

Alle patientjournaler SKAL gemmes i minimum fem år.

Journalen skal som minimum indeholde:
Stamdata (navn, cpr.nr., bopæl mm.).
Informeret samtykke
Henvisningsmuligheder/tilskud
Kommunikation
Anamnese/patientbeskrivelse
Subjektive symptomer
Kliniske undersøgelser, trofiske forhold, objektive undersøgelser
Behandlingsplan
Fodtøj
Behandling/fremgangsmåde
Efterbehandling
Vejledning

Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=201378